Družstvo mladých hasičů

Několik slov úvodem Vídejte v kategorii věnované mladým hasičů sboru dobrovolných hasičů města Žirovnice. Zde a i na dalších odkazech, byste se měli dozvědět základní informace o tom, co obnáší být členem mladých hasičů, čemu se člen věnuje a kdo může členem mladých hasičů být. Náš sbor má dlouholeté zkušenosti s vedením kroužku mladých hasičů ve všech věkových skupinách. I já osobně jsem byl členem mladých hasičů. Může by připomenou bývalé vedoucí, paní Mazancová, paní Bazalová Kateřina a nyní paní Přibylová Petra. K dnešnímu dni máme zastoupeny všechny věkové skupiny mladých hasičů. Kolektiv mladých hasičů Co si můžeme představit pod pojmem „kolektiv mladých hasičů“? Jsou to všechny děti (mladí hasiči a hasičky) ve věku do 18 let, které navštěvují tento kroužek. Spodní hranice je na našem okrese stanovena na tři roky, tzn. že v daném roce musím být dítěti tři roky. Kolektivem jsou mladí hasiči také proto, že každý sbor dobrovolných hasičů může mít tento kolektiv pouze jeden. Všichni mladí hasiči docházející do kroužku k danému sboru jsou jedním velkým kolektivem. Ačkoliv se mladí hasiči dělí do věkových skupin, na soutěže i při trénincích by si měli fandit, pomáhat si jeden druhému a být jeden velký tým, aby zlepšili své výkony všechna družstva. Kolektiv mladých hasičů se dělí na tyto skupiny:
 • Přípravka – děti mladší 6 let
 • Mladší hasiči – děti ve věku od 6 do 11 let
 • Starší hasiči – děti ve věku od 11 do 15 let
 • Dorostenci a dorostenky – kluci a holky ve věku od 15 do 17 let
Čemu se budu na kroužku věnovat? Náplň kroužku mladých hasičů je obsáhlá a vede k vypěstování trvalých návyků k požární bezpečnosti. Tyto získané znalosti pak mohou šířit i na další mládež. Děti se jako mladí hasiči učí základům požární ochrany (jaké jsou druhy hasebních látek, jak a k čemu se používají, povely, signály, uzly apod.). Mladí hasiči jsou vedeni k poznávání a ochraně přírody, k topografii. Nácviky a následnými soutěžemi si mladí hasiči také zvyšují svou fyzickou a psychickou odolnost. Všechny naučené znalosti pak členové mladých hasičů využívají ve hře Plamen. Hra Plamen je rozdělena na dvě kola (jarní a podzimní kolo). Jarní kolo hry Plamen:
 • Požární útok
 • Útok CTIF
 • Štafeta 4 x 60 metrů
 • Štafeta CTIF
 • Štafeta dvojic
Podzimní kolo hry Plamen:
 • Střelba ze vzduchovky
 • Základy topografie
 • Výuka uzlů
 • Požární ochrana
 • Základy první pomoci
Doplňková disciplína hry Plamen:
 • Běh na 60 metrů s překážkami – přebor jednotlivců (v našem okolí se koná v Počátkách)
Pokud bych chtěl být mladým hasičem nebo hasičkou? Jak bylo popsáno výše, mladým hasičem může být téměř každé dítě, pokud tedy chce chodit do kroužku a být členem dobrovolných hasičů města Žirovnici. Pro přijetí do kroužku mladých hasičů je nutné:
 • Souhlas zákonného zástupce – odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku rodiči vedoucí mladých hasičů Petře Přibylové.
 • Souhlas s programem činnosti kolektivu mladých hasičů.
 • Kladné rozhodnutí ze strany SDH Žirovnice (Zde by ve většině případů neměl být žádný problém).
Po splnění těchto podmínek bude mladý hasič registrován v evidenčním listu mladých hasičů a na OSH okresu Pelhřimov, kdy následně obdrží členskou průkazku opatřenou fotografii a podpisem mladého hasiče a rodičů. Povinnosti mladých hasičů:
 • Dodržovat stanovy a vnitřní předpisy.
 • Přiměřeně svému věku se aktivně podílet na činnosti sboru, popřípadě kolektivu mladých hasičů.
 • Usilovat o získání zkušeností a odborných znalostí.
 • Řídit se a respektovat pokyny vedoucího mladých hasičů.
Pokud mladý hasič soustavně porušuje nebo neplní své povinnosti a nestačí mu napomenutí, či domluva, může být z kolektivu mladých hasičů a tím i ze SH ČMS vyloučen!