Sbor

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů.

V mnoha zemích dobrovolní hasiči doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských útvarů průmyslových a podobných firem. V Česku zasahuje u mimořádných událostí Hasičský záchranný sbor České republiky, a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany. V tomto sousloví se skrývají hasičské záchranné sbory podniků (HZSP), jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) a vojenské hasičské jednotky (VHJ).

Sbory dobrovolných hasičů (SDH) jsou právně samostatné nebo jsou organizačními složkami občanských sdružení (Sdružení hasičů Čech, Moravy a SlezskaČeská hasičská jednotaMoravská hasičská jednota) a bývají jako zájmové organizace působící na úseku požární ochrany a výchovy dětí sponzorovány obcemi nebo kraji a jako subjekty se nepodílejí na zásahových a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí.[1]

Kromě hašení požárů zasahují hasiči včetně dobrovolných obvykle také při povodních, jiných živelních pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech, poskytují jinou technickou pomoc. Spolupůsobí též při prevenci požárů a prevenci dalších podobných nežádoucích událostí.

Sbory dobrovolných hasičů jsou často i spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Sokolmyslivecké a lidové umělecké sbory, místní fotbalové kluby atd. Soutěže v hasičských dovednostech jsou nyní označovány jako požární sport.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce/podniku

Z hlediska platné legislativy se rozlišují dvě podobně znějící označení. Sbor dobrovolných hasičů (zkratka SDH) je zapsaným spolkem dle občanského zákoníku a nepodílí se na výjezdové činnosti.

Naproti tomu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo podniku (zkratka JSDH) nemají přímou souvislost se sbory dobrovolných hasičů. JSDH jsou zřizovány obcí nebo podnikem dle zákona o požární ochraně.

Účast v JSDH není nijak podmíněna členstvím v SDH. Sbor dobrovolných hasičů (a další složky SH ČMS) pracuje ve vztahu ke zmíněnému zákonu jako Občanské sdružení působící na úseku požární ochrany. Jeho úkolem je zejména:

  • pomoc při vyhledávání členů JSDH
  • podílení se na odborné přípravě členů JSDH
  • podílení se na údržbě požární techniky a objektů požární ochrany
  • preventivně výchovná činnost
  • dokumentace historie požární ochrany a hasičstva

Historie

První sbor dobrovolných hasičů na území Rakouského císařství, jehož součástí bylo i Česko, resp. České království, byl Sbor dobrovolných hasičů Zákupy, vytvořený roku 1850. Tento sbor byl složen převážně z německých občanů Zákup.

První ryze český sbor dobrovolných hasičů vznikl ve Velvarech, na přelomu roku 1863 a 1864.

Druhý ryze český sbor dobrovolných hasičů vznikl v Roudnici nad Labem, v roce 1865.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

V Česku dobrovolné hasičské sbory zastřešuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Provozuje vlastní web a od roku 1989 vydává čtrnáctideník Hasičské noviny.

Sdružení hasičů ČMS spolupracuje s Folklorním sdružením České republiky, v únoru 2001 spolu tato sdružení uzavřela smlouvy, které je zavazují navzájem propagovat a podporovat svoje akce.

V červnu 2006 sdružení uzavřelo smlouvu s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava o spolupráci v odborné a studijní oblasti, například zadávání témat diplomových prací a exkurze.

SH ČMS provozuje i dvě školy:

Pod patronací SH ČMS je také Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi, což je hasičské muzeum (oproti tomu Hasičské muzeum v Ostravě je zřízeno městem Ostravou a za výrazného přispění pracovníků magistrátní požární inspekce).

Některé sbory dobrovolných hasičů v Čechách zastřešuje Česká hasičská jednota, některé sbory na Moravě a ve Slezsku Moravská hasičská jednota. Tato sdružení jsou zcela samostatná, ačkoli hasiči z těchto sdružení i jejich činnost se nijak neliší od hasičů se Sdružení hasičů ČMS

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/