Seznam možných událostí

 • Požár

Za požár se dle definice vyhlášky 246/2001 považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. Přitom není rozhodující, zda a kým byl požár likvidován, došlo-li k samouhašení nebo byl požár HZS kraje nahlášen dodatečně. Za požár se považují také výbuchy hořlavých par, plynů a prachů bez následného plamenného hoření.

  • Za požár se nepovažují případy:
   • výbuchy výbušnin, pokud nedojde k hoření materiálu a konstrukcí po výbuchu,
   • hoření vinutí elektrických točivých strojů z titulu zkratu, pokud nedojde k rozšíření hoření mimo prostor vinutí,
   • žhnutí elektrické instalace, pokud nedojde k jeho rozšíření mimo instalaci,
   • vznícení, ke kterým dochází při výrobě, pokud v technologickém postupu nelze vznik těchto případů vyloučit a jejich likvidace je technicky zajištěna za předpokladu, že nedojde k rozšíření hoření mimo předpokládanou část technologie, nebo pokud jsou specifikována výhradně jako provozní nehody, za předpokladu, že nesplňují některý ze znaků definice požáru výše uvedené vyhlášky.
  • Událost “požár” se dále upřesňuje těmito podtypy:
   • Nízké budovy
   • Výškové budovy
   • Průmyslové, zemědělské objekty, sklady
   • Chemický průmysl
   • Shromaždiště osob
   • Podzemní prostory
   • Kabelové kanály, kolektory
   • Lesní, polní porost, tráva
   • Trafostanice, rozvodny
   • Dopravní prostředky
   • Popelnice, kontejner, odpad, ostatní
   • Signalizace EPS
 
 • Dopravní nehoda

Zásah u události mající charakter činností spojených s odstraňováním následků kolize dopravních prostředků. Druh dopravní nehody se zatřídí podle převažujícího charakteru nehody. Pokud v činnosti jednotky převládají jiné práce, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního prostředí, klasifikuje se tento zásah dle převažujícího charakteru. Dopravní nehoda s následným požárem patří vždy do kategorie požár. Za dopravní nehodu se považují i případy, kdy jednotka pouze dopravní prostředek vyprošťuje z prostorů mimo komunikaci (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci apod.), odstraňuje pouze drobné následky nehody (očištění komunikace nebo odstranění úniků látek – provozních náplní vozidel apod.).

  • Událost “dopravní nehoda” se dále upřesňuje těmito podtypy:
   • Vyproštění osob
   • Uvolnění komunikace, odtažení
   • Úklid vozovky
   •  Únik provozních kapalin
   • Železniční
   • Letecká
 
 • Živelní pohroma

Zásah u události spojený s likvidací následků přírodních jevů.

  • Událost “živelní pohroma” se dále upřesňuje těmito podtypy:
   • Povodně, záplavy, deště
   • Sníh, námraza
   • Větrná smršť
   • Sesuvy půdy
   • Ostatní
 
 • Únik nebezpečných látek

Zásah u události spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů během výroby, dopravy nebo manipulace, a ostatních látek. Zásah k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných produktů případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.).

  • Událost “únik nebezpečných látek” se dále upřesňuje těmito podtypy:
   • Na pozemní komunikaci
   • Do půdy
   • Na (do) vodní plochu(y)
   • Do ovzduší
   • Signalizace metanového čidla
   • Signalizace plynového čidla
 
 • Technická pomoc

Zásah u události vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů.

  • Událost “technická pomoc” se dále upřesňuje těmito podtypy:
   • Otevření uzavřených prostor
   • Neakutní otevření uzavřených prostor
   • Odstranění nebezpečných stavů
   • Likvidace hmyzu
   • Destrukce objektu
   • Destrukce objektu – průmyslové, zemědělské objekty, sklady
   • Destrukce objektu – výškové budovy
   • Náhrada nefunkčního zařízení
   • Odstraňování překážek
   • Měření koncentrací
   • Spolupráce se složkami IZS
   • Monitoring
   • Asistence u sportovních a kulturních akcí
 
 • Záchrana osob a zvířat

  • Událost “záchrana osob a zvířat” se dále upřesňuje těmito podtypy:
   • Z výšky, z hloubky
   • Podzemní prostory
   • Uzavřené prostory, výtah
   • Zasypané, zavalené
   • Z vody
 
 • Ostatní mimořádná událost

  • Událost “ostatní mimořádná událost” se dále upřesňuje těmito podtypy:
   • radiační nehoda, havárie
   • evakuace a ochrana obyvatel
   • jiné
 
 • Planý poplach