Výbor SDH

V sobotu 11.1.2020 se konala výroční valná hromada SDH Žirovnice. V letošním roce končilo 5leté volební období bývalého výboru a před členy SDH Žirovnice bylo hlavním úkolem zvolit si nové vedení SDH Žirovnice, které bude sbor zastupovat v novém volebním období. Z navrhnutých členů bylo zvoleno nové složení výboru Sboru dobrovolných hasičů Žirovnice takto:

Členství od:            1. 1. 2000
Bydliště:                 
Žirovnice
Zaměstnání:         
Město Žirovnice
Kontakt:                 +420 724 279 526
E-mail:                   
sdh.zirovnice@seznam.cz

Členství od:            20. 11. 1992
Bydliště:                 
Žirovnice
Zaměstnání:         
Agroza Žirovnice
Kontakt:                 
+420 725 325 957
E-mail:                   
sdh.zirovnice@seznam.cz

Členství od:            1. 1. 1990
Bydliště:                 
Žirovnice
Zaměstnání:         
Zachotín
Kontakt:                 
+420 704 869 652
E-mail:                   
sdh.zirovnice@seznam.cz

Členství od:            1. 1. 2001
Bydliště:                 
Žirovnice
Zaměstnání:         
HZS Jčk, ÚO J. Hradec
Kontakt:                 
+420 608 984 635
E-mail:                   
sdh.zirovnice@seznam.cz

Členství od:            1. 1. 2015
Bydliště:                 
Žirovnice
Zaměstnání:          
IPC plast, spol. s r. o.
Kontakt:                 
+420 728 221 839
E-mail:                   
sdh.zirovnice@seznam.cz

Členství od:            1. 1. 1996
Bydliště:                 
Žirovnice
Zaměstnání:         
Agroza Žirovnice
Kontakt:                 
+420 728 757 603
E-mail:                   
sdh.zirovnice@seznam.cz

Členství od:            1. 1. 2008
Bydliště:                 
Žirovnice
Zaměstnání:         
IPC Plast Žirovnice
Kontakt:                 
+420 720 265 960
E-mail:                   
sdh.zirovnice@seznam.cz

Členství od:            1. 1. 2011
Bydliště:                 
Žirovnice
Zaměstnání:         
HZS Jčk, ÚO J. Hradec
Kontakt:                 
+420 730 646 183
E-mail:                   
sdh.zirovnice@seznam.cz

Členství od:            1. 8. 2001
Bydliště:                 
Žirovnice
Zaměstnání:         
Sklárna Janštějn
Kontakt:                 
+420 607 844 751
E-mail:                   
sdh.zirovnice@seznam.cz

Členství od:            1. 1. 1970
Bydliště:                 
Žirovnice
Zaměstnání:         
Důchodce
Kontakt:                 
+420 602 888 510
E-mail:                   
sdh.zirovnice@seznam.cz

Členství od:            1. 1. 2004
Bydliště:                 
Žirovnice
Zaměstnání:         
ROKA Transport s.r.o.
Kontakt:                 
+420 728 124 173
E-mail:                   
sdh.zirovnice@seznam.cz

Členství od:            1. 8. 2013
Bydliště:                 
Žirovnice
Zaměstnání:         
Agrostroj Pelhřimov
Kontakt:                 
+420 731 682 365
E-mail:                   
sdh.zirovnice@seznam.cz

Starosta SDH

 • je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi
 • podepisuje písemnosti SDH
 • rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru
 • připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí
 • vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru
 • odpovídá za dodržování stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů
 • správné hospodaření s vlastním majetkem SDH i s majetkem svěřeným do péče jinými orgány a organizacemi
 • o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru
 • v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje náměstek starosty nebo v záležitostech, které jim svěří
 • zodpovídá za informovanost členské základny SDH

Náměstek starosty

 • pomáhá starostovi SDH zejména při vypracování plánu práce pro jednání výboru SDH, valnou hromadu, za jejich řádnou přípravu a řízení
 • pomáhá při působení na mládež, její výchově a jejímu získávání pro aktivní činnost v SDH
 • pomáhá při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro občany
 • zastupuje starostu v záležitostech, které mu svěří

Jednatel

 • přijímá a podle výboru SDH, valné hromady nebo podle pokynů starosty SDH vyřizuje korespondenci a vede o ní jednací protokol
 • o došlé korespondenci ihned informuje starostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru SDH
 • ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání a zajišťuje jeho odeslání na OSH ve stanoveném termínu
 • podle plánu práce výboru nebo podle pokynů starosty SDH svolává výborové schůze, valné hromady SDH a provádí zápisy ze schůzí
 • odpovídá výboru SDH za řádné vedení členské evidence (evidenčních lístků členů)
 • ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává zprávu výboru pro valné hromady SDH

Velitel SDH

 • v případě, že se nejedná o tutéž osobu, spolupracuje s velitelem jednotky SDH obce, jmenovaným Obecním úřadem
 • spolupracuje na odborné přípravě členů jednotky SDH obce a dalších členů pro zařazení do jednotky připravovaných
 • navrhuje členy SDH pro naplnění stavu jednotky SDH obce a vytvoření potřebných záloh
 • podílí se na připravenost jednotky a hasební techniky,
 • odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce členů SDH, za udržování svěřené i vlastní techniky SDH
 • podílí se na součinnosti s obecní správou při zabezpečování dokumentace obce, poplachových plánů, funkčnost ohlašoven požárů, údržby vodních zdrojů
 • podílí se zpracovávání zpráv pro obecní úřad, orgány státní správy i nadřízené orgány SH ČMS, odpovídá za dodržování stejnokrojového předpisu

Velitel jednotky SDH obce

 • velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickým osobami
 • řídí činnost jednotky požární ochrany obce v rozsahu ustanovením zákona a vyhlášek v oboru požární ochrany
 • organizuje odbornou přípravu členů jednotky SDH obce podle zadaných témat na jednotlivé roky a odpovídá za jejich úroveň provedení, za akceschopnost zásahové jednotky a svěřenou požární techniku
 • vede dokumentaci o odborné přípravě členů jednotky SDH obce, kontroluje knihu provozu požární techniky, spotřebě PHM a mazadel vedenou strojníkem
 • kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obcí k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových
 • zúčastňuje se odborné přípravy, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Zástupce velitele

 • spolupodílí se po splnění odborné způsobilosti na organizaci, zabezpečení a odborné přípravě členů SDH
 • spolupodílí se s velitelem jednotky při kontrole stavu požární techniky, výstroje a výzbroje
 • podílí se na přípravě a zabezpečení dvou taktických cvičení jednotky nebo družstva
 • v době nepřítomnosti velitele jednotky jej zastupuje, nebo v záležitostech, které mu svěří

Strojník

 • zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení
 • sleduje provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje
 • vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot
 • vede dokumentaci o odborné způsobilosti řidičů – strojníků, řídí činnost strojníků ve sboru
 • zúčastňuje se odborné přípravy včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Kronikář

 • zachycuje v ročních zápisech život SDH a z těchto zápisů zpracovává začátkem následujícího kalendářního roku celoroční zápis, který ve formě konceptu předkládá k projednání výboru SDH a po projednání a schválení ve výboru jej přepisuje do kroniky
 • do kroniky se zapisují pouze ty události, které se týkají činnosti sboru
 • kronikář kromě psaní do kroniky shromažďuje všechny materiály, které dokumentují činnost sboru např. fotografie, video, záznamy, plakáty, novinové ústřižky atd.

Hospodář

 • odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví
 • vede účetnictví sboru, finanční deník s přehledem všech příjmů a výdajů sboru, evidenci akcií u HVP, evidenci veškerého majetku SDH atd.
 • finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH
 • provádí u členů SDH inkaso členských příspěvků a vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu odvádí členské příspěvky v určené výši na OSH
 • veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizorům účtu a kontrolním a revizním radám

Kontrolní a revizní rada

 • kontrolní a revizní rada SDH je zvláštním orgánem a působí ve sborech, jejichž členská základna činí alespoň 30 členů. Rada musí být alespoň tříčlenná
 • rada je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná pouze výroční valné hromadě sboru
 • zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, stanov a směrnic SH ČMS a rozhodnutí vyšších orgánů
 • dále dohlíží na hospodaření SDH a na nakládání s majetkem SDH a nejméně 4x ročně provádí inventarizaci pokladní hotovosti
 • nahlíží do všech písemností orgánu sboru
 • dohlíží též na výdělečnou činnost a přitom zároveň sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti sboru
 • musí být přítomna na jakémkoliv jednání výboru sboru
 • 1x ročně předkládá valné hromadě písemnou zprávu, která se vyjadřuje ke stavu hospodaření SDH, účelnosti vynakládaných prostředků a placení členských příspěvků

Zdroj: www.dh.cz